เหล็กแท่งยาว และ เหล็กแท่งแบน

BILLET vs SLAB ทั้ง เหล็กแท่งยาว (Billet) และ เหล็กแท่งแบน (Slab) นั้นถือเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตเหล็กของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยความแตกต่างของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดนั้น มีดังนี้ Billet คือ เหล็กแท่งยาวโดยการหล่อหรือรีด รูปหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ้วหรือน้อยกว่า)

Read More

เหล็กแผ่นรีดร้อน คืออะไร

เหล็กแผ่นรีดร้อน เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ที่ได้จากการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) มาผ่าน กระบวนการรีดร้อนลดขนาดที่อุณหภูมิประมาณ 1,100 – 1,250 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทำให้ เย็นลงโดยการผ่านน้ำหล่อเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก, อุตสาหกรรม – ปิโตรเลียม ฯลฯ

Read More