เหล็กแท่งยาว และ เหล็กแท่งแบน

BILLET vs SLAB

ทั้ง เหล็กแท่งยาว (Billet) และ เหล็กแท่งแบน (Slab) นั้นถือเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตเหล็กของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยความแตกต่างของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดนั้น มีดังนี้

Billet

คือ เหล็กแท่งยาวโดยการหล่อหรือรีด รูปหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ้วหรือน้อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาวมักจะถูกนำมาแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือ ท่อไร้รอยเชื่อม

Slab

คือ เหล็กแท่งแบนซึ่งหน้าตัดกว้างกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) และมีความหนาน้อยกว่า เหล็กแท่งยาว (Billet) โดยเหล็กแท่งแบน Slab มักจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเหล็กแผ่น ได้แก่ Plate, Sheet และ Stri

Leave a Reply