คสก.

คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง คสก. 005/201

เรื่อง ประกาศนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

************************************************************

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงประกาศนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัทฯ จึงขอยกเลิก คสก. 014/2014 และประกาศใช้ คสก. 005/2019 แทน ดังต่อไปนี้

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้เจตจำนงดังนี้

  1. ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการที่ดีเลิศ
  2. ปรับปรุงระบบควบคุมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
  3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  4. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อัคคีภัย และอันตรายจากการทำงานที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับที่ยอมรับได้ (3B) ขึ้นไป
  5. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงานและปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพ
  6. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสียและมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  7. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการดำเนินการ เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการดำเนินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  8. สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงานในระบบการจัดการอย่างเหมาะสมกับองค์กร

นโยบายฉบับนี้จะถูกถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และพร้อมที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชน

Leave a Reply