Laboratory Certificates

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบของ เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการงานทดสอบที่เน้นความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ และความเป็นกลางในการทดสอบ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล มอก.17025-2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2005 Certificate of Laboratory Accreditation มอก.17025-2543 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2000 Certificate of Laboratory Accreditation มาตรฐานเหล็กสำหรับการต่อเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา American Bureau of Shipping – ABS มาตรฐานเหล็กต่อเรือของประเทศอังกฤษ Lloyd’s Register’s Rules and Regulations – Lloyd’s

Read More

ประวัติเพลทมิล

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน ให้ความสำคัญในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ปี 2533 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจในการ ผลิต และจำหน่าย เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน ปี 2536 ลงนามทำสัญญาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่น ระยะที่ 1 พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้าง  ปี 2538 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดแผ่น ในระยะที่ 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ ได้เปิดดำเนินการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตรวม 400,000 ตันต่อปี จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก เพื่อรองรับงานบริการตรวจสอบทดสอบเหล็กตามมาตรฐานระดับสากล ปี 2539 แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน ลงนามทำสัญญาซื้อเครื่องจักรเพิ่ม สำหรับโครงการส่วนขยายผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ระยะที่ 2 ปี 2540 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจในการ ผลิต และจำหน่าย เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน บริษัทสามารถผลิตเหล็กม้วนได้ในเชิงพาณิชย์ ปี 2541 บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002 ปี 2545 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานของ Lloyd’s Register ปี 2546 บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 บริษัทได้รับ Certificate for Quality Assurance Program จาก ABS Quality Assurance Program ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล ได้รับการ รับรองภายใต้ระบบการรับรอง ห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการของเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง ปี 2547 บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 ปี 2550 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2550

Read More

1 2 3 9