การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบของ เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการงานทดสอบที่เน้นความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ และความเป็นกลางในการทดสอบ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล มอก.17025-2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2005 Certificate of Laboratory Accreditation มอก.17025-2543 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

Read More

ประวัติเพลทมิล

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน ให้ความสำคัญในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ปี 2533 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจในการ ผลิต และจำหน่าย เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน

Read More

1 2 3 9