ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยความตระหนักว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร แอล พี เอ็น เพลทมิล ได้นำ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มาเป็นเครื่องมือบริหาร จัดการกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อสุขอนามัยที่ดี และมี ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้อง ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ และสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

แอล พี เอ็น เพลทมิล ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ แผนงานและเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย กำหนดมาตรการความปลอดภัย รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะ ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติร่วมกันส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา รวมถึงผู้เข้ามา ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อม เช่น

  • การประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน
  • การติดตาม ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงานประจำเดือน
  • การฝึกอบรมความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
  • กิจกรรมข้อเสนอแนะ, Near Miss, KYT, Safety and Environmental Morning Talk, สัปดาห์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  • การจัดทำแผนฉุกเฉิน การอบรมและการซ้อมอพยพเหตุฉุกเฉินประจำปี กรณีเกิดไฟไหม้
  • สารเคมีหกรั่วไหล แก๊สระเบิด
  • กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานใน บมจ.แอล พี เอ็น เพลทมิล

Leave a Reply