การรับรองมาตรฐานโรงงาน

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงาน ภายในโรงงาน
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และชุมชน ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ได้แก่

ISO 9001 : Certification for Quality Management System Standards
ระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Company1.jpg

1998 ISO 9002:1994 By Thai Industrial Standards Institute (TISI)
2001 ISO 9002:1994 By Management System Certification Institute (MASCI)
2003 ISO 9001:2000 By Management System Certification Institute (MASCI)
2006 ISO 9001:2000 By Bureau Veritas Certification (BVQI)


ISO 14001 : Certification for Environmental Management System Standards
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Company2.jpg

2004 ISO 14001: 1996 By Management System Certification Institute (MASCI)
2006 ISO 14001: 2004 By Management System Certification Institute (MASCI)
2007 ISO 14001: 2004 By Bureau Veritas Certification (BVQI)


OHSAS/TIS 18001 : Certification for Occupational
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Company3.jpg

2004 TIS 18001: 1999 By Management System Certification Institute (MASCI)
2007 OHSAS/TIS 18001: 1999 By Bureau Veritas Certification (BVQI)


Awards 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Company4.jpg

2007 Award for the Outstanding Energy Conservation Factory
From “Thailand Energy Awards 2007”


Leave a Reply