เทคนิคการเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน

ปัจจุบัน เหล็กแผ่นรีดร้อน ถือว่าเป็นสินค้าพื้นฐานที่เป็นเหมือนกลไกสำคัญในการตอบสนองการ เติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ฯลฯ โดยในการ เลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อ นำมาใช้งาน ในแต่ละครั้งนั้น ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 1. การนำไปใช้งาน ในการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนนั้น ผู้ซื้อควรคำนึงถึงการนำไปใช้งาน เพราะเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าเคมี และองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการนำไปใช้ใน สภาวะที่แตกต่างกัน

Read More

เหล็กแผ่นรีดร้อนกับมาตรฐาน

หลายๆ ท่านที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน คงเข้าใจกันว่า เหล็กแผ่นรีด ร้อนแต่ละแผ่นนั้น มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละแผ่นจะมีค่าเคมี และองค์ประกอบภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันนี้ ทำให้องค์กรที่เกี่ยวกับโลหะวิทยาในระดับสากล ต้องกำหนดมาตรฐาน ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น โดยคำว่า “มาตรฐานเหล็ก” ก็คือ เกณฑ์ทางเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องเหล็ก (ซึ่งอาจมีหลายชนิด / ประเภท) เกณฑ์ทางเทคนิคนี้จะระบุคุณลักษณที่สำคัญของเหล็กชนิด / ประเภทนั้นๆ ประสิทธิภาพของ

Read More