คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (คสก.)

คำสั่ง คสก. 005/201 เรื่อง ประกาศนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ************************************************************ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงประกาศนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัทฯ จึงขอยกเลิก คสก. 014/2014 และประกาศใช้ คสก. 005/2019 แทน ดังต่อไปนี้ บริษัท แอล

Read More