การรับรองมาตรฐานโรงงาน

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงาน ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และชุมชน ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 : Certification for Quality Management System Standardsระบบบริหารงานคุณภาพ(Quality Management System)

Read More

รางวัลแห่งคุณภาพ

การรับรองมาตรฐานโรงงาน บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงาน ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และชุมชน ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 : Certification for Quality Management System Standardsระบบบริหารงานคุณภาพ(Quality Management

Read More