การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบของ เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการงานทดสอบที่เน้นความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ และความเป็นกลางในการทดสอบ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล มอก.17025-2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2005 Certificate of Laboratory Accreditation มอก.17025-2543 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

Read More