ห้องปฏิบัติการทดสอบ แอล พี เอ็น เพลทมิล

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2538 เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางด้านเชิงกลและ ทางด้านเคมี งานวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของเหล็ก รวมทั้งงานตรวจสอบ แบบไม่ทำลายหลากหลายประเภทตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการ รับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ในการวัดมาตรฐานแรงดึง แรงกระแทก การดัดโค้ง และการวิเคราะห์ส่วนประกอบเคมีของเหล็กและเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM

Read More

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ แอล พี เอ็น เพลทมิล มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 4 – 8 ฟุต และมี ความหนาตั้งแต่ 3 – 25 มิลลิเมตร โดยบริษัทฯได้สั่งนำเข้าวัตถุดิบเหล็ก-แท่งแบน (Slab) จากแหล่งเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของ แอล พี เอ็น เพลทมิล

Read More