LPN Plate Mill Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2538 เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางด้านเชิงกลและ ทางด้านเคมี งานวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของเหล็ก รวมทั้งงานตรวจสอบ แบบไม่ทำลายหลากหลายประเภทตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการ รับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ในการวัดมาตรฐานแรงดึง แรงกระแทก การดัดโค้ง และการวิเคราะห์ส่วนประกอบเคมีของเหล็กและเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM บริการทดสอบทางกล (Mechanical test) ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็กของบริษัทฯ ได้ให้บริการ ทดสอบทางกลสำหรับผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาห กรรมต่อเรือ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรงและแม่นยำ โดยห้องปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพเหล็กรองรับงานบริการ ดังกล่าวโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงและผ่านการฝึก อบรมมาอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ผลการทดสอบ ที่ถูกต้อง และแม่นยำอาทิเช่น การทดสอบแรงดึง (Tensile Strength Test) การทดสอบการดัดโค้ง (Bending Test) การทดสอบแรงกระแทก (Impact Strength Test) การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing) บริการงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายเป็นอีกบริการหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก จัดบริการให้กับลูกค้า โดยทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ 2 ตามมาตรฐาน ASNT เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้า ได้แก่ การตรวจแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น ถัง ภาชนะความดัน ใบพัด ท่อ สะพาน เป็นต้น งานบริการทดสอบแบบไม่ทำลาย ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก รองรับบริการ ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยวิธีคลื่นอุลตราโซนิก (Ultrasonic Test) การวิเคราะห์ด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การวิเคราะห์ด้วยวิธีสารละลายแทรกซึม (Liquid Penetrant Test) บริการทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยา (Chemical and Metallurgical analysis) นอกเหนือจากการบริการต่างๆแล้ว ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก ยังให้บริการงาน ทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยา งานบริการทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยาซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็กรองรับบริการ ได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีด้วยสเปกโตรมิเตอร์ (Chemical Analysisby Spectrometer)

Read More

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ แอล พี เอ็น เพลทมิล มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 4 – 8 ฟุต และมี ความหนาตั้งแต่ 3 – 25 มิลลิเมตร โดยบริษัทฯได้สั่งนำเข้าวัตถุดิบเหล็ก-แท่งแบน (Slab) จากแหล่งเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของ แอล พี เอ็น เพลทมิล ที่ได้จะมีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรม- การผลิต และอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (SLAB) จะถูกป้อนเข้าเตาอบ (REHEAT FURNACE) จนได้อุณหภูมิ ประมาณ 1200 – 1250 ˚c ก็จะถูกนำออกมาฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อกำจัดเหล็กออกไซค์ที่ผิว เหล็ก จากนั้นจะถูกลำเลียงมายังแท่นรีด (4Hi Reversing Mill) เพื่อทำการรีดกลับไปกลับมา เพื่อลดขนาด ด้วยการควบคุมของระบบ Hydraulic Automatic Gauge Control (HAGC) และ X-Ray Gauge Systemในระหว่างที่รีด ลดขนาดเหล็กแผ่นจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ และจะถูกม้วนใน เตาม้วน (Coiling Furnace) เพื่อรักษาอุณหภูมิของเหล็กแผ่นขณะรีดให้เหมาะสมต่อการรีด หลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่กระบวนการเร่งการเย็นตัวโดยใช้น้ำ เพื่อให้ได้คุณสมบัติเชิงกลที่ เหมาะสม จากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพเหล็กแผ่นเชิงกายภาพ เช่น ขนาดความเรียบ สภาพผิวเป็นต้น แล้วจึงถูกส่งเข้าไปม้วนที่เครื่องม้วน (Upcoiler) ทำการรัดม้วน และทำ Marking ก็จะได้เหล็กม้วนสำเร็จรูป พร้อมส่งให้ลูกค้าต่อไป

Read More