การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดร้อนของ แอล พี เอ็น เพลทมิล เรามีความตั้งใจที่จะ พัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น การป้องกันและควบคุม มลภาวะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบ น้อยที่สุดต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปลุกจิตสำนึกแก่บุคลากรใน องค์กรให้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และร่วมกันประหยัดพลังงานนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงงาน จนถึงดำเนินการผลิต ในปัจจุบัน แอล พี

Read More