บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล (จำกัด)

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน ให้ความสำคัญในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

ประวัติเพลทมิล

ปี 2533

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจในการ ผลิต และจำหน่าย เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน

ปี 2536

 • ลงนามทำสัญญาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่น ระยะที่ 1 พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้าง 

ปี 2538

 • โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดแผ่น ในระยะที่ 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ ได้เปิดดำเนินการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตรวม 400,000 ตันต่อปี
 • จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก เพื่อรองรับงานบริการตรวจสอบทดสอบเหล็กตามมาตรฐานระดับสากล

ปี 2539

 • แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
 • ลงนามทำสัญญาซื้อเครื่องจักรเพิ่ม สำหรับโครงการส่วนขยายผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ระยะที่ 2

ปี 2540

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจในการ ผลิต และจำหน่าย เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน
 • บริษัทสามารถผลิตเหล็กม้วนได้ในเชิงพาณิชย์

ปี 2541

 • บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002

ปี 2545

 • บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานของ Lloyd’s Register

ปี 2546

 • บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001
 • บริษัทได้รับ Certificate for Quality Assurance Program จาก ABS Quality
 • Assurance Program ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล ได้รับการ รับรองภายใต้ระบบการรับรอง ห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการของเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง

ปี 2547

 • บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001
 • บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001

ปี 2550

 • บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2550

Leave a Reply