Laboratory Certificates

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบของ เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการงานทดสอบที่เน้นความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ และความเป็นกลางในการทดสอบ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล มอก.17025-2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2005 Certificate of Laboratory Accreditation มอก.17025-2543 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2000 Certificate of Laboratory Accreditation มาตรฐานเหล็กสำหรับการต่อเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา American Bureau of Shipping – ABS มาตรฐานเหล็กต่อเรือของประเทศอังกฤษ Lloyd’s Register’s Rules and Regulations – Lloyd’s

Read More

LPN Plate Mill Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2538 เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางด้านเชิงกลและ ทางด้านเคมี งานวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของเหล็ก รวมทั้งงานตรวจสอบ แบบไม่ทำลายหลากหลายประเภทตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการ รับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ในการวัดมาตรฐานแรงดึง แรงกระแทก การดัดโค้ง และการวิเคราะห์ส่วนประกอบเคมีของเหล็กและเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM บริการทดสอบทางกล (Mechanical test) ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็กของบริษัทฯ ได้ให้บริการ ทดสอบทางกลสำหรับผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาห กรรมต่อเรือ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรงและแม่นยำ โดยห้องปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพเหล็กรองรับงานบริการ ดังกล่าวโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงและผ่านการฝึก อบรมมาอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ผลการทดสอบ ที่ถูกต้อง และแม่นยำอาทิเช่น การทดสอบแรงดึง (Tensile Strength Test) การทดสอบการดัดโค้ง (Bending Test) การทดสอบแรงกระแทก (Impact Strength Test) การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing) บริการงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายเป็นอีกบริการหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก จัดบริการให้กับลูกค้า โดยทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ 2 ตามมาตรฐาน ASNT เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้า ได้แก่ การตรวจแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่างๆ เช่น ถัง ภาชนะความดัน ใบพัด ท่อ สะพาน เป็นต้น งานบริการทดสอบแบบไม่ทำลาย ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก รองรับบริการ ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยวิธีคลื่นอุลตราโซนิก (Ultrasonic Test) การวิเคราะห์ด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Test) การวิเคราะห์ด้วยวิธีสารละลายแทรกซึม (Liquid Penetrant Test) บริการทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยา (Chemical and Metallurgical analysis) นอกเหนือจากการบริการต่างๆแล้ว ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก ยังให้บริการงาน ทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยา งานบริการทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยาซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็กรองรับบริการ ได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีด้วยสเปกโตรมิเตอร์ (Chemical Analysisby Spectrometer)

Read More

1 2 3 20