ความสำเร็จ

โครงการจากเพลทมิล ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เหล็กแผ่นรีดร้อนของ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในการก่อสร้างในด้านสาธารณูปโภคและ อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศมากมาย อาทิเช่น

Read More

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยความตระหนักว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร แอล พี เอ็น เพลทมิล ได้นำ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มาเป็นเครื่องมือบริหาร จัดการกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อสุขอนามัยที่ดี และมี ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้อง ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ และสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แอล พี เอ็น เพลทมิล

Read More