ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยความตระหนักว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร แอล พี เอ็น เพลทมิล ได้นำ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มาเป็นเครื่องมือบริหาร จัดการกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อสุขอนามัยที่ดี และมี ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้อง ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ และสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แอล พี เอ็น เพลทมิล

Read More

การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดร้อนของ แอล พี เอ็น เพลทมิล เรามีความตั้งใจที่จะ พัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น การป้องกันและควบคุม มลภาวะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบ น้อยที่สุดต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปลุกจิตสำนึกแก่บุคลากรใน องค์กรให้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และร่วมกันประหยัดพลังงานนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงงาน จนถึงดำเนินการผลิต ในปัจจุบัน แอล พี

Read More