การรับรองมาตรฐานโรงงาน

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงาน ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และชุมชน ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 : Certification for Quality Management System Standardsระบบบริหารงานคุณภาพ(Quality Management System) 1998 ISO 9002:1994 By Thai Industrial Standards Institute (TISI)2001 ISO 9002:1994 By Management System Certification Institute (MASCI)2003 ISO 9001:2000 By Management System Certification Institute (MASCI)2006 ISO 9001:2000 By Bureau Veritas Certification (BVQI) ISO 14001 : Certification for Environmental Management System Standardsระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(Environmental Management System) 2004 ISO 14001: 1996 By Management System Certification Institute (MASCI)2006 ISO 14001: 2004 By Management System Certification Institute (MASCI)2007 ISO 14001: 2004 By Bureau Veritas Certification (BVQI) OHSAS/TIS 18001 : Certification for Occupationalระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety Management System) 2004 TIS 18001: 1999 By Management System Certification Institute (MASCI)2007 OHSAS/TIS 18001: 1999 By Bureau Veritas Certification (BVQI) Awards  2007 Award for the Outstanding Energy Conservation FactoryFrom “Thailand Energy Awards 2007”

Read More

รางวัลแห่งคุณภาพ

การรับรองมาตรฐานโรงงาน บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงาน ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และชุมชน ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 : Certification for Quality Management System Standardsระบบบริหารงานคุณภาพ(Quality Management System) 1998 ISO 9002:1994 By Thai Industrial Standards Institute (TISI)2001 ISO 9002:1994 By Management System Certification Institute (MASCI)2003 ISO 9001:2000 By Management System Certification Institute (MASCI)2006 ISO 9001:2000 By Bureau Veritas Certification (BVQI) ISO 14001 : Certification for Environmental Management System Standardsระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(Environmental Management System) 2004 ISO 14001: 1996 By Management System Certification Institute (MASCI)2006 ISO 14001: 2004 By Management System Certification Institute (MASCI)2007 ISO 14001: 2004 By Bureau Veritas Certification (BVQI) OHSAS/TIS 18001 : Certification for Occupationalระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety Management System) 2004 TIS 18001: 1999 By Management System Certification Institute (MASCI)2007 OHSAS/TIS 18001: 1999 By Bureau Veritas Certification (BVQI) Awards  2007 Award for the Outstanding Energy Conservation FactoryFrom “Thailand Energy Awards 2007”

Read More