Hot Plate Steel

เหล็กแผ่นรีดร้อน คืออะไร เหล็กแผ่นรีดร้อน เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ที่ได้จากการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) มาผ่าน กระบวนการรีดร้อนลดขนาดที่อุณหภูมิประมาณ 1,100 – 1,250 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทำให้ เย็นลงโดยการผ่านน้ำหล่อเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก, อุตสาหกรรม – ปิโตรเลียม

Read More

Carbon Vs Alloys

ประเภทของเหล็กกล้า เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2

Read More

1 4 5 6 7 8 20