เหล็กแผ่นรีดร้อนกับมาตรฐาน

หลายๆ ท่านที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน คงเข้าใจกันว่า เหล็กแผ่นรีด ร้อนแต่ละแผ่นนั้น มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละแผ่นจะมีค่าเคมี และองค์ประกอบภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันนี้ ทำให้องค์กรที่เกี่ยวกับโลหะวิทยาในระดับสากล ต้องกำหนดมาตรฐาน ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น โดยคำว่า “มาตรฐานเหล็ก” ก็คือ เกณฑ์ทางเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องเหล็ก (ซึ่งอาจมีหลายชนิด / ประเภท) เกณฑ์ทางเทคนิคนี้จะระบุคุณลักษณที่สำคัญของเหล็กชนิด / ประเภทนั้นๆ ประสิทธิภาพของ

Read More

เหล็กแท่งยาว และ เหล็กแท่งแบน

BILLET vs SLAB ทั้ง เหล็กแท่งยาว (Billet) และ เหล็กแท่งแบน (Slab) นั้นถือเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตเหล็กของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยความแตกต่างของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดนั้น มีดังนี้ Billet คือ เหล็กแท่งยาวโดยการหล่อหรือรีด รูปหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ้วหรือน้อยกว่า)

Read More

1 3 4 5 6 7 20