Topic_knowlet
เหล็กแผ่นรีดร้อนกับมาตรฐาน

หลายๆ ท่านที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน คงเข้าใจกันว่า เหล็กแผ่นรีด ร้อนแต่ละแผ่นนั้น มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและสามารถนำมาใช้ ทดแทนกันได้ แต่ในความ เป็นจริงนั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละแผ่นจะมีค่าเคมีและ องค์ประกอบภายในที่แตกต่างกัน

ซึ่งความแตกต่างกันนี้ ทำให้องค์กรที่เกี่ยวกับโลหะวิทยาในระดับสากล ต้องกำหนดมาตรฐาน ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น โดยคำว่า “มาตรฐานเหล็ก" ก็คือ เกณฑ์ทางเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องเหล็ก (ซึ่งอาจมี หลายชนิด / ประเภท) เกณฑ์ทางเทคนิคนี้จะระบุคุณลักษณที่สำคัญของเหล็กชนิด/ ประเภทนั้นๆ ประสิทธิภาพของ การนำไปใช้งาน ชั้นคุณภาพ ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพ เหล็กชนิด/ ประเภทนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

 

 

 

 

Copyright 2005 LPN Plate Mill Public Co.,Ltd. All Rights Reserved. | Sitemap