Topic_knowlet
เหล็กแผ่นรีดร้อน คืออะไร

เหล็กแผ่นรีดร้อน เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ที่ได้จากการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) มาผ่าน กระบวนการรีดร้อนลดขนาดที่อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,250 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทำให้ เย็นลงโดยการผ่านน้ำหล่อเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อุตสาห กรรมแปรรูปเหล็ก, อุตสาหกรรม- ปิโตรเลียม ฯลฯ

 

 

 

Copyright 2005 LPN Plate Mill Public Co.,Ltd. All Rights Reserved. | Sitemap