การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก แอล พี เอ็น เพลทมิล เป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบของ เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการงานทดสอบที่เน้นความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ และความเป็นกลางในการทดสอบ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล มอก.17025-2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025-2005 Certificate of Laboratory Accreditation มอก.17025-2543 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

Read More

ห้องปฏิบัติการทดสอบ แอล พี เอ็น เพลทมิล

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็ก บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2538 เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางด้านเชิงกลและ ทางด้านเคมี งานวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของเหล็ก รวมทั้งงานตรวจสอบ แบบไม่ทำลายหลากหลายประเภทตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการ รับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ในการวัดมาตรฐานแรงดึง แรงกระแทก การดัดโค้ง และการวิเคราะห์ส่วนประกอบเคมีของเหล็กและเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM

Read More

1 2 3 20